เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564)

     เพื่อให้เทศบาลเมืองแจระแมบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว จึงต้องมีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนทา และใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับศักยภาพของเทศบาล เพื่อเป็นเครื่องมือในการนโยบาย กรอบหรือทิศทางการพัฒนาเทศบาลไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต

 
 
Powered by Phoca Download