เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคากลาง

         ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,400,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเงิน 2,400,000 บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในบ้านท่าบ่อ รหัสทางหลวงแผ่นดิน อบ.ถ.85-005 หมู่ที่ 2 บ้านท่าบ่อ ตำบลแจระแม  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,930,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเงิน 1,930,000.- บาท  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากถนนแจ้งสนิท-ศาลากลางบ้าน บ้านทุ่งหว้า หมู่ที่ 9  เทศบาลเมืองแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 897,800.- บาท  ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน 870,300.- บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นบุญเต็ม บ้านท่ากกแห่ หมู่ที่ 8  เทศบาลเมืองแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 937,800.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน 896,000.- บาท  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ เส้นบ้านเกียรติลงแม่น้ำมูลท่าเสด็จ บ้านคูเดื่อ หมู่ที่ 6  เทศบาลเมืองแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 772,500.- บาท  ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน 752,700.- บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ เส้นต้นบักเหลื่อม-หนองเขื่อนช้าง บ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ที่ 5  เทศบาลเมืองแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 822,600.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน 770,400.- บาท  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ้านหนองจาน-บ้านทุ่งขุนน้อย บ้านหนองจาน หมู่ที่ 4 เทศบาลเมืองแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 659,300.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน 659,300.- บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำซอยบ้านพ่อจ่อยถึงสำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม บ้านหนองแก หมู่ที่ 3 เทศบาลเมืองแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,633,700.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน 1,585,700.- บาท  

         ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงและจัดทำแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,955,187 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 พ.ค. 2561 เป็นเงิน 6,955,187 บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,952,500.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 1,952,500.- บาท

 
 
Powered by Phoca Download