เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคากลาง

         ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 150,000.- บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทถังขยะพลาสติก ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน  200,000.- บาท

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 177,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 177,000.- บาท

       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560  ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 718,562,08.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 718,562,08.- บาท

       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก เส้นท่าบ่อ-หนองจาน หมู่ที่ 2 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 172,800 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 172,800 บาท

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ภายใต้บ้านทัพไทย หมู่ที่ 7 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 307,600 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 307,600 บาท

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ เส้นบ้านแม่พิศ-บ้านแม่เริ่ม  บ้านทัพไทย หมู่ที่ 7 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 497,500 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 497,500 บาท

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 1  (เส้นข้างวัดท่าบ่อ)  ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 308,400 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 308,400 บาท

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางเกสรถึงร่องนาเหล่า หมู่ที่ 9 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 348,500 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 348,500 บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหนองเชียงของ บ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 240,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 240,000 บาท

 
 
Powered by Phoca Download