เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคากลาง

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ บ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ 5 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,300 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 499,300 บาท

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการปรับปรุงถนนพร้อมยกระดับ เส้นข้างบ้านทอง หมู่ที่ 4 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 482,700 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 482,700 บาท

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ เส้นบ้านพ่อทองพล-แม่สมศรี หมู่ที่ 3 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 392,500 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 392,500 บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ เส้นแจ้งสนิท-บ้านทุ่งขุนน้อย (ข้างขวา) ห้าแยกบ้านแม่แต่ง-บ้านพ่อวีระ หมู่ที่ 3 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 333,600 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 333,600 บาท

       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้างปั๊มบางจากถึงบ้านแม่หนูแดง หมู่ที่ 3 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 467,200 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 467,200 บาท

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน เส้นนายจำนงถึงรีสอร์ทชมตะวัน หมู่ที่ 2 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 249,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 249,000 บาท

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก สายท่าบ่อ-หนองแก หมู่ที่ 2 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 498,000 บาท

     ตารางแสดงวงเงินแสดงราคากลาง จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 11 รายการ โดยสำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลางรวมทั้งสิ้น 14,900 บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยเป็นรถบรรทุก ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 82-1330 อบ. ของสำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 144,500 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 144,500 บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อพัสดุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 112,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 112,000 บาท

 
 
Powered by Phoca Download