เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคากลาง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กบ่อพักน้ำ สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม วงเงินงบประมาณจัดสรร 300,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เป็นเงิน 117,100 บาท

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก บ้านทุ่งหว้า หมู่ที่ 9 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 598,000 บาท

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 831,000 บาท

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก เส้นแจ้งสนิท-บ้านหนองเชือก บ้านหนองแก หมู่ที่ 3 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 542,900 บาท

     การประมาณราคากลางโครงการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 3 คัน ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 มกราคม 2559 เป็นเงิน 11,100,000 บาท

     การประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนแจ้งสนิท-บ้านเชือก เทศบาลเมืองแจระแม ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เป็นเงิน 2,521,300 บาท

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนและโครงการวางท่อระบายน้ำ รวม 17 รายการ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

     การประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแจระแม ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มกราคม 2558 เป็นเงิน 1,066,256 บาท

     การประมาณราคากลางโครงการต่อเติมปรับปรุงสำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เป็นเงิน 2,000,000 บาท

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแหล่งหนู หมู่ที่ 6 กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นเงิน 795,000 บาท

 
 
Powered by Phoca Download