เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

ประกาศทั่วไปของเทศบาล

ยกย่องเชิดชูผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลรชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตและโปร่งใส ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลรชธานี

      เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือครอบครองอยู่ในที่ดิน ไปชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 ได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี Tel. 045-841624 Fax. 045-841624

      เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลาชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 ได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี Tel. 045-841624 Fax. 045-841624

      เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายทุกประเภท ไปยื่นแบบพิมพ์เพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2561 ได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี Tel. 045-841624 Fax. 045-841624

      เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับประเมิน ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ไปยื่นแบบพิมพ์เพื่อเสียภาษี โรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 ได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี Tel. 045-841624 Fax. 045-841624

      เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลาชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 ได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี Tel. 045-841624 Fax. 045-841624

     สถานที่/ช่องทางให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการสานักปลัดเทศบาลเมืองแจระแม วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) สานักงานเทศบาลเมืองแจระแม ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.

     ด้วยขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดระยะเวลาชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2559 ซึ่งท่านใดมีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแจระแม จำต้องดำเนินการชำระภาษีให้กับเทศบาลเมืองแจระแมตามกฎหมาย เทศบาลเมืองแจระแม จึงขอประกาศให้ทราบถึงระยะเวลาการชำระภาษีเพื่อที่จะได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเวลา

     ด้วยขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดระยะเวลาชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2558 ซึ่งท่านใดมีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแจระแม จำต้องดำเนินการชำระภาษีให้กับเทศบาลเมืองแจระแมตามกฎหมาย เทศบาลเมืองแจระแม จึงขอประกาศให้ทราบถึงระยะเวลาการชำระภาษีเพื่อที่จะได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเวลา

 
 
Powered by Phoca Download