เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

ประกาศทั่วไปของเทศบาล

     สรุปผลการประชาคม ประจำปี 2557 (แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2558-2560) เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

     ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วยในการจ่ายเบี้ยยังชีพโครงสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพคนชรา และเบี้ยยังชีพความพิการ(เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์)เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา และความพิการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ ได้สำหรวจและดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ดังกล่าว ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2559 นั้น

     ตามองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จะดำเนินการรับชึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560(เดือนตุลาคม 2559-เดือนกันยายน 2560)ตามนโยบายรัฐบาล โดยให้มีการรับขึ้นทะเบียนภายใน เดือนพฤศจิกายน 2558

     ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของกระบวนงานที่ต้องพิจารณาอนุญาติ อันหมายความรามถึงการออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง ต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

     ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยการทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ ประจำปีการศึกษา 2558 ดังรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

 
 
Powered by Phoca Download