เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562

(ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2562)

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2562

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2562

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562

(ตั้งแต่เดือน เมษายน 2562 ถึง เดือน มิถุนายน 2562)

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

 

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

(ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562)

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

(วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561)

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2561

......................................................................................

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558

หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 101 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน

และงบอื่นๆตามข้อ 100 โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเวลาอันสมควร

     ดังนี้ เทศบาลเมืองแจระแม ขอประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2561

เพื่อเปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสาร

 
 
Powered by Phoca Download