เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เอกสารประชาสัมพันธ์

รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 23/09/62 ]
รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 23/09/62 ]
แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29/08/62 ]
รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 24/07/62 ]
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24/07/62 ]
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24/07/62 ]
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 03/04/62 ]
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 03/04/62 ]
ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้เข้ารับบริการ ในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการเทศบาลเมืองแจระแม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 03/04/62 ]
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตและโปร่งใส ประจำปี 2562 [ 01/11/61 ]
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจ เรื่องความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) [ 18/03/62 ]
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 20/02/62 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) [ 13/02/62 ]
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 11/02/62 ]
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 11/02/62 ]
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแจระแม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 05/02/62 ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแจระแม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 05/02/62 ]
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [ 01/02/62 ]
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดที่เลือกตั้งกลาง [ 01/02/62 ]
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 18/01/62 ]
รณรงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใสของเทศบาลเมืองแจระแม [ 27/04/60 ]
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidencd-Based and Transparency Assessment สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2 [ 04/01/61 ]
ประกาศให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือครอบครองอยู่ในที่ดิน ไปชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 [ 12/12/60 ]
ประกาศกำหนดระยะเวลาชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 [ 12/12/60 ]
ประกาศให้ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายทุกประเภท ไปยื่นแบบพิมพ์เพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2561 [ 12/12/60 ]
ประกาศให้ผู้รับประเมิน ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ไปยื่นแบบพิมพ์เพื่อเสียภาษี โรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 [ 12/12/60 ]
ประกาศกำหนดระยะเวลาชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 [ 01/12/59 ]
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidencd-Based and Transparency Assessment สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 04/01/61 ]
กำหนดระยะเวลาชำระภาษีประจำปี 2559 เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี [ 24/12/58 ]
กำหนดระยะเวลาชำระภาษีประจำปี 2558 เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี [ 10/11/57 ]
สรุปผลการประชาคม ประจำปี 2557 (แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2558-2560) [ 24/04/57 ]
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 24/06/56 ]
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2557 – 2561) เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 24/06/56 ]