เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     
 
 
 
นายเดชา ตรีภพ
 
 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
     
     
พนักงานเทศบาล
     
 
นางสาวจรุงศรี มั่นทองพิทักษ์
- ว่าง-
- ว่าง-

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

นักจัดการงานเทศกิจ
ปฏิบัติการ

 

     
นายปฏิภาณ ภูลายดอก
นางเกษศรินทร์ ตันจ้อย
นายณัฐวัตร บุตรพรหม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

     
     
พนักงานจ้าง
     
นายคำ เฉลียวธรรม
นายทวีชัย จำเนียร
นายอำนวย มุสิกวัน

คนงานประจำรถขยะ

คนงานประจำรถขยะ

คนงานประจำรถขยะ

     
 
นายสวัสดิ์ เงาเพชร
นายรุ่งโรจน์ ยิ่งยง
 

คนงานประจำรถขยะ

คนงานทั่วไป