เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     
 
 
 
นายเดชา ตรีภพ
 
 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
     
     
พนักงานเทศบาล
     
นางสาวจรุงศรี มั่นทองพิทักษ์
นายสิปปนนท์ กัลปพฤกษ์
นายสุเชษฐ์ เรืองธรรม

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

นักจัดการงานเทศกิจ
ปฏิบัติการ

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

     
นายปฏิภาณ ภูลายดอก
นางเกษศรินทร์ ตันจ้อย
นายณัฐวัตร บุตรพรหม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

     
     
พนักงานจ้าง
     
นายคำ เฉลียวธรรม
นายทวีชัย จำเนียร
นายอำนวย มุสิกวัน

คนงานประจำรถขยะ

คนงานประจำรถขยะ

คนงานประจำรถขยะ

     
 
นายสวัสดิ์ เงาเพชร
นายรุ่งโรจน์ ยิ่งยง
 

คนงานประจำรถขยะ

คนงานทั่วไป