เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
กองคลัง
     
 
 
 
นางสาวปารณีย์ ประดับวงศ์
 
 

ผู้อำนวยการกองคลัง

 
     
     
หัวหน้าฝ่าย
     
 
นางพรผกา วงศ์สุวรรณ
 
- ว่าง -

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

     
     
พนักงานเทศบาล
     
นางสาวจารุณี สมภาวะ
นางนภาพร แก้วธรรมมา
- ว่าง -

นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ชำนาญการ

นักวิชาการการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน

     
- ว่าง -
นายพิภู บุอ่อน
นางเมธปิยา จันทมาศ

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

     
   
นางสาวยุพาภรณ์ สิทธิปกรณ์
   

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน

   
     
     
พนักงานจ้าง
     
นายธนิต พุ่มแก้ว
นางสาวธัญลักษณ์ ศรีพราหมณ์
นางสาวทิพวรรณ ศรีโท

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

     
   
นางสาวสุภัสสร บุญทรง
   

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ