เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
สำนักปลัด
     
 
 
 
นายธนเสฎฐ์ ปิติพงศ์เมธิน
 
 

หัวหน้าสำนักปลัด

 
     
     
หัวหน้าฝ่าย
     
 
นางสาวสุมามัย สืบเสนาะ
 
พันจ่าเอกธนพล ผูกรักษ์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

     
     
พนักงานเทศบาล
     
นางเกตน์นิภา เดชคุณ
นางสาวจิราภัทร ทวิชศรี
ส.อ.ณัฐธัชพงศ์ ชัยกาญจนคุณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นิติกรชำนาญการ

     
นายอำนาจ มีธรรม
นายพีรพัฒน์ เกษเจริญคุณ
นางพัฒนาการ ขาววงศ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

     
 
นายเอกราช อัครกตัญญู
นางสาวศุภธิดา ก้อนศิลา
นายสุเชษฐ์  เรืองธรรม

นักจัดการงานทะเบียน
และบัตรปฏิบัติการ

นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ปฏิบัติการ

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

     
 
สิบเอกพิฑูรย์ทักษ์ ภูมิจิโรจ
นางสาวอภิสราพร คุณแก้ว
นายกิตติชัย ทวีสุข 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 

     
     
พนักงานจ้าง
     
นางชลิตา ทัศบุตร
นางสาวอรอนงค์ วงศ์เพ็ญ
นางสาวณัชชา ทองมี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

     
นางสาววรรธนพร กรุณา
นายอยุทธ์ โสพิลา
นายจตุรงค์ พาณิชย์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

     
นายสมชาย ธรรมชอบ
นายสมศรี อยู่สุข
นายเจษฎา นามกัณหา

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

     
นายเชษฐา กองสุข
นายแสวง มุสิกสาร
นายสมัคร มุสิกสาร

พนักงานขับรถยนต์

คนงานดับเพลิง

คนงานดับเพลิง

     
 
นายสมดี บุญชู
นางสมนึก ส่งเสริม
 

คนงานดับเพลิง

แม่บ้าน