เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
สำนักปลัด
     
 
 
 
นายธนเสฎฐ์ ปิติพงศ์เมธิน
 
 

หัวหน้าสำนักปลัด

 
     
     
หัวหน้าฝ่าย
     
 
นางสาวสุมามัย สืบเสนาะ
 
พันจ่าเอกธนพล ผูกรักษ์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

     
     
พนักงานเทศบาล
     
นางเกตน์นิภา เดชคุณ
นางสาวจิราภัทร ทวิชศรี
- ว่าง -

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน

     
นายอำนาจ มีธรรม
นายพีรพัฒน์ เกษเจริญคุณ
ส.อ.ณัฐธัชพงศ์ ชัยกาญจนคุณ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นิติกรชำนาญการ

     
 
นางพัฒนาการ ขาววงศ์
นางสาวศุภธิดา ก้อนศิลา
นายเอกราช อัครกตัญญู

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ปฏิบัติการ

นักจัดการงานทะเบียน
และบัตรปฏิบัติการ

     
 
นางสาวอภิสราพร คุณแก้ว
สิบเอกพิฑูรย์ทักษ์ ภูมิจิโรจ
 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

     
     
พนักงานจ้าง
     
นางชลิตา ทัศบุตร
นางสาวอรอนงค์ วงศ์เพ็ญ
นางสาวณัชชา ทองมี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

     
นางสาววรรธนพร กรุณา
นายอยุทธ์ โสพิลา
นายจตุรงค์ พาณิชย์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

     
นายสมชาย ธรรมชอบ
นายสมศรี อยู่สุข
นายเจษฎา นามกัณหา

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

     
นายเชษฐา กองสุข
นายแสวง มุสิกสาร
นายสมัคร มุสิกสาร

พนักงานขับรถยนต์

คนงานดับเพลิง

คนงานดับเพลิง

     
 
นายสมดี บุญชู
นางสมนึก ส่งเสริม
 

คนงานดับเพลิง

แม่บ้าน