เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

    วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางสาวจรุงศรี มั่นทองพิทักษ์ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับ นายองอาจ พิมสาร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)  ร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535เกี่ยวกับบันทึกรายละเอียดสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) รวมทั้งตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา 82 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับตัวแทนจากส่วนงานต่างๆเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับตัวแทนจากส่วนงานต่างๆในพื้นที่ตำบลแจระแมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุสร้างสุข

    วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม เทศบาลเมืองแจระแมร่วมกับตัวแทนจากส่วนงานต่างๆในพื้นที่ตำบลแจระแมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุสร้างสุข

     โดยมี นายคณิต  สุพล  รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมเป็นประธานในการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแมรับการประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน

    วันที่ 18 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแม ออกประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 แห่ง ดังนี้

     1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจาน
     2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแจระแม
     3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าบ่อ
     4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพไทย

อ่านเพิ่มเติม...

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองแจระแม ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย

    วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองแจระแมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย จำนวน 7 ราย  โดยมี นายคณิต  สุพล  รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมร่วมต้อนรับ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

    วันที่ 13 มิถุนายน  2563  เวลา 10.30 น.นางสาวปลิดา  สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมมอบหมายให้ นางสาวบุบผา เฉลียวธรรม  รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมพร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแจระแมร่วมต้อนรับ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมคณะที่ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ครอบครัวนายเนียม บุตรดาหา โดยอาศัยอยู่กับหลานเล็กๆ 3 คน ตามลำพังเพราะยายที่เป็นเสาหลักครอบครัวเพิ่งเสียชีวิต ทำให้ภาระเลี้ยงหลาน 3 คน ตกเป็นของนายเนียม บุตรดาหา ปัจจุบันไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ต้องอาศัยยู่บนที่ดินของคนอื่นข้างศาลปกครองจังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

   ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

               ตอบแบบสอบถาม ที่นี่

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ บริเวณหาดคูเดื่อ

    วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และมาตรการผ่อนคลายของจังหวัดอุบลราชธานี ณ บริเวณหาดคูเดื่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ให้คำแนะนำมาตรการต่างๆและให้กำลังใจผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผล กระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

    วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรค เฝ้าระวัง ควบคุมการแพร่ระบาด และเพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือทีม ครู ก ให้สามารถเผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัยในพื้นที่ได้ โดยมีวิทยากร 2 ท่านคือ นางสาวสุภาภรณ์ บุญมาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี และ นางสุชาดามณี บุญจรัส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก ได้บรรยายให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย บุคลากรในเทศบาลเมืองแจระแม , ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ครู รวมทั้งสิ้น 40 คน โดยมี นางบุบผา เฉลียวธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2563
  2. เทศบาลเมืองแจระแมร่วมงานการรณรงค์การเตรียมความพร้อมและปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
  3. เทศบาลเมืองแจระแม จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
  4. เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกิจกรรม​ จิตอาสาพัฒนาถนนสายหลักเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช​(วันกองทัพไทย)​ประจำปี​พุทธศักราช​ 2563
  5. เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช​ เนื่องในวันยุทธหัตถี​ ประจำปี​พุทธศักราช​ 2563
Page 1 of 15