เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ประจำหมูบ้าน ประจำปี 2562

    วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับ กรมปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ประจำหมูบ้าน ประจำปี 2562

 

    โดยมี นางบุบผา เฉลียวธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมเป็นประธานกล่าวเปิดงานในการอบรมครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

   ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

               ตอบแบบสอบถาม ที่นี่

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม บุญหลักไม้แก่นจัดการที่ดินสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมตำบลแจระแม ประจำปีงบประมาณ 2562

     วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.09 น. ณ ที่สาธารณประโยชน์ กุดก้านเหลืองน้อย บ้านคูเดื่อ หมู่ที่ 6  นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกิจกรรม “บุญหลักไม้แก่นจัดการที่ดินสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม ประจำปี 2562”

     โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

     เทศบาลเมืองแจระแม จัดกิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแจระแม ,ผู้นำชุมชน ,สมาชิกสภาเทศบาล , โรงเรียนในพื้นที่ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล , อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน , พนักงานเทศบาล , นักเรียนตำรวจตระเวรชายแดน และประชาชนในตำบลแจระแม  โดยมีการจัดกิจกรรม  คือ

         -  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  จัดกิจกรรมที่บ้านท่าบ่อ ณ โรงเรียนบ้านท่าบ่อโดยมี นายศิลปชัย ประเสริฐศรี ปลัดอำเภอเมืองอุบลราชธานีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

         -  วันที่ 8 มีนาคม 2562 จัดกิจกรรมที่บ้านทุ่งขุนน้อย ณ โรงเรียนทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา โดยมีนางสาวกัลยา ลักษณะงาม  รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

     

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมส่งมอบศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์(ขยะเปียก)ให้กับศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  นำโดย นายอรรคเดช ไชยจิตร ปลัดเทศบาล    พร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองแจระแมร่วมส่งมอบศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์(ขยะเปียก)ในครัวเรือน ให้กับศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(ท้องถิ่นจังหวัด)

     โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบ

     

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

     วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ เทศบาลเมืองแจระแม ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" ซึ่งในปีนี้มีกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมสนุกสนานมากมายทั้งซุ้มกิจกรรม เล่นเกมส์รับของรางวัล รวมถึงการแสดงต่างๆจากนักเรียนในเขตตำบลแจระแม

     โดยมี นางสาวปลิดา  สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

    วันที่ 4 มกราคม  2562    เทศบาลเมืองแจระแมร่วมกับกรมปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ( ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ) ประจำปีงบประมาณ 2562   ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแจระแม

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองแจระแมร่วมกิจกรรม Kick Off "อุบลราชธานีเมืองสะอาด คิดก่อนใช้ แยกก่อนทิ้ง"

     วันที่ 9 มกราคม 2562  นำโดย นายคณิต สุพล นางบุบผา  เฉลียวธรรมและนางสาวกัลยา ลักษณะงาม รองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองแจระแมร่วมกิจกรรม Kick Off "อุบลราชธานีเมืองสะอาด คิดก่อนใช้ แยกก่อนทิ้ง" ตามแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562

     โดยมี นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

     

 

อ่านเพิ่มเติม...