เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

    วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับปั๊ม ปตท.ในเขตเทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2560 เพื่อให้ผู้ใช้บริการห้องน้ำได้รับความสะอาด ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ

 

    

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ประจำหมูบ้าน ประจำปี 2560

    วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับ กรมปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ประจำหมูบ้าน ประจำปี 2560

 

    โดยมี นายคณิต สุพล รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมเป็นประธานกล่าวเปิดงานในการอบรมครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมการออกกกำลังกายกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

      ณ สนามกีฬาศาลปกครองอุบลราชธานี เทศบาลเมืองแจระแมร่วมกับศาลปกครองอุบลราชธานี สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี และเทศบาลตำบลหนองบ่อ จัดกิจกรรมการออกกำลัยกายกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ในทุกเย็นวันพุธ เดือนมีนาคม 2560  เพื่อให้เป็นไปตามกิจกรรมการออกกกำลังกาย ตามนโยบาย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และส่งเสริมงานวิชาการเด็กปฐมวัย

    วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.กองการศึกษา เทศบาลเมืองแจระแม ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และส่งเสริมงานวิชาการเด็กปฐมวัย มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 64 คน 

   โดยมี นางสาวปาลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมจัดอบรมโครงการอาหารปลออดภัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2560

    วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับ รพ.สต.หนองแกและ รพ.สต.ทัพไทย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดอบรมโครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2560 โดยแบ่งการจัดอบรมเป็น 3 รุ่น ดังนี้

 

    รุ่นที่ 1 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล                                                                 เมืองแจระแม

    รุ่นที่ 2 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ศาลาวัดบ้านท่าบ่อ

    รุ่นที่ 3 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ศาลากลางหาดคูเดื่อ

 

    โดยมี นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแจระแมเป็นประธานกล่าวเปิดงานในการอบรม พร้อมกันนี้มีรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแจระแมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลเมืองแจระแมที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ประกอบกิจการร้านอาหารเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการศูนย์บริการคนพิการสัญจรพบคนพิการในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแจระุแม

     วันที่ 2ึ0 มกราคม 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแจระแม เทศบาลเมืองแจระแมร่วมกับศูนย์บริการคนพิการไทยใจอาษาจัดโครงการ "ศูนย์บริการคนพิการสัญจรพบคนพิการในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแจระุแม"

อ่านเพิ่มเติม...

นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย“จังหวัดสะอาด”

     วันที่ 2ึ7 ธันวาคม 2559  ณ ห้องประชุมโรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแจระแมและหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  “จังหวัดสะอาด” โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมร่วมกับประมงจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นพระราชกุศล 50 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

     วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 ณ แม่น้ำมูลบริเวณท่าน้ำวัดท่ากกแห่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับประมงจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน พ่อค้า ประชาชน และสมาชิกมูลนิธิชมรมต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเพื่อเป็นพระราชกุศล 50 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม เข้าร่วมกิจกรรมการออกกกำลังกาย ตามนโยบาย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
  2. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
  3. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมพีธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  4. เทศบาลเมืองแจระแมจัดประชุมประชาคมระดับชุมชนเมือง จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
  5. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลฯ สโมสรไลออนล์อุบลฯ และ3Dแกลลอรี่ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองแจระแม