เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองแจระแมร่วมถวายบังคมและวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561

     วันที่ 23 ตุลาคม 2561  นำโดย นางบุบผา  เฉลียวธรรม รองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันปิยมหาราช” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี โดยมี นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานนำข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรการกุศล องค์กรภาคเอกชน สมาคม ชมรม มูลนิธิ  นักเรียน และนักศึกษาถวายบังคมและวางพวงมาลา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติ และปวงชนชาวไทย ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังเดิม)  

     

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

     ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

     ตอบแบบสอบถาม ที่นี่

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ดนางฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2561

     วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม เทศบาลเมืองแจระแม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ดนางฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการอบรมภาคทฤษฎี  และช่วงบ่ายเป็นภาคปฏิบัติ ณ ฟาร์มเห็ด นาย ประกอบ วสุรีย์ บ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ 5 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

     โดยมี นายคณิต สุพล รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักน้ำ" ประจำปี 2561

     วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ดอนปู่ตาบ้านท่าบ่อ นำโดย นายอรรคเดช ไชยจิตร ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักน้ำ" ประจำปี 2561 

     โดยมี นายคณิต สุพล รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการชุมชนสีขาว ปลอดยาเสพติด ประจำปี 2561

     วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม จัดกิจกรรมโครงการชุมชนสีขาว ปลอดยาเสพติด ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้    เยาวชน นักเรียน ประชาชนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติดและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชน นักเรียนและประชาชนไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขและเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีตัวแทนจากชุมชนแต่ละหมู่บ้าน  และโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองแจระแมเข้ารับการอบรม

     โดยมี นายคณิต  สุพล รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการแจระแมชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2561

     วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางหาดคูเดื่อ เทศบาลเมืองแจระแมร่วมกับชุมชนบ้านคูเดื่อ จัดโครงการ แจระแมชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2561 ซึ่งมีตัวแทนจากชุมชน ร้านค้า และโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม

     โดยมี นายคณิต  สุพล รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองแจระแมร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561

     วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  นำโดย นายคณิต สุพล รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมพร้อมด้วยนายอรรคเดช ไชยจิตร ปลัดเทศบาลเมืองแจระแมได้นำสมาชิกสภาฯ ข้าราชการพนักงานและพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 

     โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมร่วมสืบสานงานบุญผะเหวด ประจำปี 2561

     วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 น. ณ บ้านหนองจาน        ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย   นายอรรคเดช ไชยจิตร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยพนักงานลูกจ้างเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมสืบสานงานบุญผะเหวด ประจำปี 2561 

อ่านเพิ่มเติม...