เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2559

     วันที่ 4-26 กรกฎาคม 2559 เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับ รพ.สต.หนองแก และรพ.สต.ทัพไท จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2559