เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแมจัดประชุมประชาคมระดับชุมชนเมือง จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

     วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาวัดบ้านหนองแกใหม่ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแจระแม เข้าร่วมโครงการจัดประชุมประชาคมชุมชนเมืองจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)