เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย“จังหวัดสะอาด”

     วันที่ 2ึ7 ธันวาคม 2559  ณ ห้องประชุมโรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแจระแมและหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  “จังหวัดสะอาด” โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด