เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการศูนย์บริการคนพิการสัญจรพบคนพิการในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแจระุแม

     วันที่ 2ึ0 มกราคม 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแจระแม เทศบาลเมืองแจระแมร่วมกับศูนย์บริการคนพิการไทยใจอาษาจัดโครงการ "ศูนย์บริการคนพิการสัญจรพบคนพิการในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแจระุแม"