เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแมจัดอบรมโครงการอาหารปลออดภัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2560

    วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับ รพ.สต.หนองแกและ รพ.สต.ทัพไทย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดอบรมโครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2560 โดยแบ่งการจัดอบรมเป็น 3 รุ่น ดังนี้

 

    รุ่นที่ 1 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล                                                                 เมืองแจระแม

    รุ่นที่ 2 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ศาลาวัดบ้านท่าบ่อ

    รุ่นที่ 3 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ศาลากลางหาดคูเดื่อ

 

    โดยมี นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแจระแมเป็นประธานกล่าวเปิดงานในการอบรม พร้อมกันนี้มีรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแจระแมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลเมืองแจระแมที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ประกอบกิจการร้านอาหารเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้