เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการชุมชนสีขาว ปลอดยาเสพติด ประจำปี 2561

     วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม จัดกิจกรรมโครงการชุมชนสีขาว ปลอดยาเสพติด ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้    เยาวชน นักเรียน ประชาชนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติดและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชน นักเรียนและประชาชนไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขและเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีตัวแทนจากชุมชนแต่ละหมู่บ้าน  และโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองแจระแมเข้ารับการอบรม

     โดยมี นายคณิต  สุพล รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้