เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองคิตะคิวซู ประเทศญี่ปุ่นร่วมกับเทศบาลเมืองแจระแมจัดกิจกรรม “World Clean-Up Day 2019 Ubonratchathani”

     วันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาท่าเสด็จ บ้านคูเดื่อ เทศบาลเมืองคิตะคิวซูประเทศญี่ปุ่น ได้จัดทำโครงการ “Promotion of Countermeasures Against marine Plastic Litter in Southeast Asia and india” เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วม ป้องกันการแพร่กระจายขยะพลาสติกลงสู่แม่น้ำ โดยกำหนดให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นพื้นที่เป้าหมาย และร่วมกับเทศบาลเมืองแจระแมจัดกิจกรรม “World Clean-Up Day 2019 Ubonratchathani” มีการเก็บขยะบริเวณหาดคูเดื่อ การคัดแยกขยะ และวิเคราะห์ ปริมาณองค์ประกอบขยะ ซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อาทิ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดอุบลราชธานี ,มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี                                                        โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน