เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแมร่วมต้อนรับ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี และคณะ ในการตรวจเยี่ยมและตรวจนิเทศการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม นายคณิต สุพล นางบุบผา เฉลียวธรรม นางสาวกัลยา ลักษณะงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พร้อมด้วย ข้าราชการพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ให้การต้อนรับ นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี และคณะ ในการตรวจเยี่ยมและตรวจนิเทศการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ เพื่อแก้ไขปัญหาและบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และก่อนเดินทางกลับได้แวะเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแจระแม