เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

    วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรค เฝ้าระวัง ควบคุมการแพร่ระบาด และเพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือทีม ครู ก ให้สามารถเผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัยในพื้นที่ได้ โดยมีวิทยากร 2 ท่านคือ นางสาวสุภาภรณ์ บุญมาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี และ นางสุชาดามณี บุญจรัส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก ได้บรรยายให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย บุคลากรในเทศบาลเมืองแจระแม , ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ครู รวมทั้งสิ้น 40 คน โดยมี นางบุบผา เฉลียวธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน