เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาที่ดินตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ปีงบประมาณ 2563

      วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาที่ดินตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ปีงบประมาณ 2563  เพื่อถ่ายถอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ให้กับผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้และเกิดความเข้าใจเรื่องทรัพยากรดิน เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน การทำเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและผู้ที่เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติต่อไปในโอกาสต่อๆไป โดยมีวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อุบลราชธานี เป็นผู้บรรยายฝึกการอบรม  และมี นางบุบผา เฉลียวธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมเป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้