Print this page

ผังโครงสร้างหน่วยงาน

      เทศบาลเมืองแจระแม ได้จัดทำเอกสาร ผังโครงสร้างหน่วยงานภายในของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน