Print this page

ประชุมคณะกรรมการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ที่ 5

วันพฤหัสบดี, 23 ธันวาคม 2564 15:05

         วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมคณะกรรมการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ที่ 5 ร่วมประชุมการดำเนินการวางแผนการให้บริการน้ำแก่สมาชิกผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรตามแผนการผลิตข้าวนาปรัง  ประจำปี 2564-2565  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม