Print this page

ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านคูเดื่อ หมู่ที่ 6 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์, 15 มีนาคม 2564 16:28

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านคูเดื่อ หมู่ที่ 6 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 526,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 526,000 บาท