Print this page

ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคาร, 23 มีนาคม 2564 16:56

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 1,901,900 บาท