Print this page

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2563 11:11

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ปีงบประมาณ 2564

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี