Print this page

ออกประชาคม

วันศุกร์, 22 เมษายน 2565 14:33
ในห้วงวันที่ 20-22 เม.ย.2565 นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแจระแมทุกคนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแมและ ปลัดเทศบาลเมืองแจระแมพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานจ้างเทศบาลเมืองแจระแมและหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ นางสุธาดามณี ผ.อ.รพ.สต.หนองแก หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้จัดประชาคม รวบรวมประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผุ้นำชุมชนในพื้นที่และชาวบ้านที่มาร่วมประชาคมด้วย ดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้