Print this page

เทศบาลเมืองแจระแม ประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

วันจันทร์, 19 กรกฎาคม 2564 17:32

      วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม นายเสาร์  แสนสวัสดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองแจระแม   เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม  โดยมีนางสาวกัลยา  ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆอาทิ มณฑลทหารบกที่ 22 , สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี  เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้