Print this page

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลเมืองแจระแม ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันจันทร์, 19 เมษายน 2564 13:10

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน เทศบาลเมืองแจระแม

 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563