Print this page

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ เส้นเหนือวัดหนองจาน รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.85-029 บ้านหนองจาน หมู่ที่ 4

วันจันทร์, 07 กุมภาพันธ์ 2565 17:13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ เส้นเหนือวัดหนองจาน รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.85-029 บ้านหนองจาน หมู่ที่ 4 กว้าง 7.00 เมตร  ยาว 487.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,342.58 ตารางเมตร ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีคัดเลือก