Print this page

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นกลางบ้านบ้านทัพไทย หมู่ที่ 7 ตำบลแจระแม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ ( e-bidding)

วันพุธ, 31 มีนาคม 2564 11:07

         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นกลางบ้านบ้านทัพไทย หนาา 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 1,333 เมตร (2เมตร) หมู่ที่ 7 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ ( e-bidding)