Print this page

นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 สภาผู้แทนราษฎร

วันเสาร์, 17 กรกฎาคม 2564 19:10

      วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม , นายประรินญา มุสิกสาร รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม , นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ วีระกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม , ว่าที่ร้อยโทฉลาด ศุภลักษณ์ รองปลัดเทศบาลเมืองแจระแม เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี