Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

"ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปี 2567"

ขอเชิญผู้มาติดต่อรับบริการเทศบาลเมืองแจระแม ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าตอบแบบประเมินได้ในวันที่ 1 มกราคม - 20 มิถุนายน 2567 สามารถตอบแบบสอบถาม โดยสามารถคลิกที่ลิ้งนี้ https://itas.nacc.go.th/go/eit/3mz4p3 หรือท่านสามารถ Scan QR Code ด้านล่างของรูปภาพ

[ 27-02-2567 ] Hits:433

"ร่วมขบวนแห่พระอุปคุต และขบวนแห่อัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง(เพื่อความเจริญฮุ่งเฮือง) เนื่องในงานสืบสานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติชาดก ประจำปี พ.ศ. 2567"

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลและพนักงานเทศบาล ร่วมขบวนแห่พระอุปคุต และขบวนแห่อัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง(เพื่อความเจริญฮุ่งเฮือง) เนื่องในงานสืบสานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติชาดก ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ วิหารพุทธประทีป วัดหนองช้างทอง บ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}new-26-2-67{/gallery}

[ 26-02-2567 ] Hits:4

"ร่วมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดวัดหนองช้างทอง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งขุนน้อย"

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม" กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดวัดหนองช้างทอง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งขุนน้อย ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางวริษฐา ...

[ 23-02-2567 ] Hits:3

"เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการปกครองในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 411 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา"

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยนายวรสิทธิ์ พูลพนา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นางสาวคำพาตย์ บุญเอื้อ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567 จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 12,461,500 บาท ดังนี้ 1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำถนนแจ้งสนิท-ทุ่งขุนน้อย วงเงิน...

[ 22-02-2567 ] Hits:4

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. ภาษีท้องถิ่น
 4. แผน/รายงาน
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

การปฏิสัมพันธ์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ