Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นายอรรคเดช ไชยจิตร

ปลัดเทศบาล
โทร. 0XX-XXXXXXX

ว่าที่ร้อยโท ฉลาด ศุภลักษณ์

รองปลัดเทศบาล
โทร. 0XX-XXXXXXX


ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย

นายธนเสฎฐ์ ปิติพงศ์เมธิน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 0XX-XXXXXXX

นางสาวปารณีย์ ประดับวงศ์

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 0XX-XXXXXXX

นายวรสิทธิ์ พูลพนา

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 0XX-XXXXXXX

นางดารุณี วิเศษชลธาร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 0XX-XXXXXXX

นายเดชา ตรีภพ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
โทร. 0XX-XXXXXXX

นางสาวยุพาภรณ์ ทองไทย

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร. 0XX-XXXXXXX

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ