Hot News :

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายมนตรีสสง่า ลีลาศสง่างาม ผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม โครงการปรับปรุงที่สาธารณะประโยชน์หลังน้ำลดที่ชำรุดทรุดโทรม ร่วมกับนางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่จากอำเภอเมืองอุบลราชธานี ณ ศาลาท่าเสด็จ บ้านคูเดื่อ หมู่ที่ 6 โดยมีเนื้อหาการประชุมในการพิจารณางบประมาณในการปรับปรุงอาคารศาลาท่าเสด็จที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

         วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมคณะกรรมการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ที่ 5 ร่วมประชุมการดำเนินการวางแผนการให้บริการน้ำแก่สมาชิกผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรตามแผนการผลิตข้าวนาปรัง  ประจำปี 2564-2565  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม 

         วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม , คณะผู้บริหาร และตัวแทนแต่ละภาคส่วนร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข  ครั้งที่  1/2565  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม

 

คำสั่งเทศบาลเมืองแจระแม

ที่ 346/2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแจระแม

 

คำสั่งเทศบาลเมืองแจระแม

ที่ 345/2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

คำสั่งเทศบาลเมืองแจระแม

ที่ 344/2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแจระแม

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแมสมัยวิสามัย สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2564

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ