Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ​และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก ตั้งจุดตรวจคัดกรองโรคโควิด–19 (Covid-19) เชิงรุก ณ ตลาดแจ้งสนิท

     วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก ตั้งจุดตรวจคัดกรองโรคโควิด–19 (Covid-19) เบื้องต้น ด้วยวิธี ATK ฟรี ณ บริเวณตลาดแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (กรณีมีผลทดสอบเป็นบวกจะทำการตรวจยืนยันซ้ำด้วยวิธี RT-PCR และถ้าผลเป็นบวกจะนำเข้าสู่กระบวนการรักษา...

[ 15-09-2564 ] Hits:13

เทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ประจำหมูบ้าน ประจำปี 2564

       วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับ กรมปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2564โดยมี นางสาวกัลยา  ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานกล่าวเปิดงานในการอบรม

[ 10-09-2564 ] Hits:16

เทศบาลเมืองแจระแม รับการตรวจประเมินโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564

      วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุบล นางสาวกัลยา   ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาล เข้ารับการตรวจประเมินโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564  นำทีมการประเมินโดย นางสุนิษา เขมปริยากร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่น และคณะ  

[ 01-09-2564 ] Hits:26

เทศบาลเมืองแจระแม ประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

      วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม นายเสาร์  แสนสวัสดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองแจระแม   เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยมีนางสาวกัลยา  ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ  เข้าร่วมการประชุม 

[ 27-08-2564 ] Hits:22

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. การเงินการคลัง
 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ