Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

ประชาสัมพันธ์ ตารางกำหนดการประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองแจระแม ตารางกำหนดการประชาคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน - 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานนโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองแจระแม เบอร์โทรศัพท์ : 045-841624

[ 14-11-2566 ] Hits:29

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เทศบาลเมืองแจระแม

ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เทศบาลเมืองแจระแม ให้บริการประชาชน ดังนี้ 1. งานบริการที่ให้บริการเฉพาะเรื่อง - ส่งต่อ คืองานบริการของส่วนราชการอื่นที่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการให้บริการรับคำขอ หรือคำร้องของผู้รับบริการ แต่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันที ต้องส่งเรื่องต่อไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาของส่วนราชการเจ้าของเรื่องดำเนินการต่อไป โดยให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของกรมปกครองส่วนท้องถิ่น www.dla.go.th/oss.htm โดยให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ - งานบริการเพื่อประชาชน - งานบริการด้านแรงงาน หรือส่งเสริมการมีงานทำ - งานบริการผู้ประกอบกิจการทางธุรกิจ/SMEs 2.งานบริการที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ คืองานบริการของส่วนราชการอื่นที่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการให้บริการแก่ผู้รับบริการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองแจระแม เบอร์โทรศัพท์...

[ 09-11-2566 ] Hits:38

ประกาศการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุสร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองแจระแม เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุสร้างสุข เทศบาลเมืองแจระแม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คุณสมบัติ 1. มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลแจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เอกสารในการสมัคร - ใบสมัคร - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ...

[ 02-11-2566 ] Hits:47

ประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแจระแม

ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองแจระแม เปิดการรับยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 - เดือนธันวาคม 2567 โดยเป็นผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ยังไม่ได้มายืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลเมืองแจระแม หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.045-841624

[ 19-10-2566 ] Hits:57

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. ภาษีท้องถิ่น
 4. แผน/รายงาน
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

การปฏิสัมพันธ์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ