Hot News :

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการชุมชน (แก้ไขเพิ่มเติม)

วันพฤหัสบดี, 31 สิงหาคม 2566 15:59

  ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการชุมชน (แก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อ 2 วิธีลับ ให้ใช้วิธีการเขียนชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ หรือเขียนหมายเลขประจำตัวผู้ได้รับการเสนอชื่อคนละหนึ่งหมายเลข ตามที่ประชุมมีมติในบัตรเลือกกรรมการชุมชนที่เทศบาลกำหนด

แก้ไขเป็น

ข้อ 2 วิธีลับ ให้ผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชนเสนอชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการชุมชนและให้ออกเสียงโดยการกำหนดหมายเลขผู้ได้รับการเสนอชื่อ และกากบาทหย่อนบัตรเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ