Hot News :

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 11.30 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมถวายปัจจัยตามกำลังศรัทธา เนื่องในงานบุญเทศน์มหาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบไป ณ วัดหนองแกใหม่ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว”โดยร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ บริเวณห้วยแจระแม (ฝั่งด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานี) ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้นายสถิตย์ พิลาเลิศ รองนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎร และแผ่นดินไทย โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะฯ พร้อมกล่าวคำประกาศสดุดี น้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี) ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ตามโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" รุ่นที่ 1 โดยการอบรมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถอบรมผ่านระบบออนไลน์(ระบบ Zoom) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองแจระแม มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องหลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในการอบรมครั้งนี้

วันที่ 23 มีนาคม 2567

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “การแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน (แจระแมคัพ) ประจำปี พ.ศ.2567" พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าวฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สร้างทักษะทางการกีฬา มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา และเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เป็นกิจกรรมรวมพลังเด็ก เยาวชนและประชาชนในการรณรงค์ ป้องกัน ต่อต้านยาเสพติดและสร้างความสามัคคี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการ ส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2567 จำนวน 5 ชนิดกีฬา ทั้งประเภทชายและประเภทหญิง โดยผลการแข่งขันกีฬาในแต่ละประเภท มีดังนี้

-เปตอง (รุ่นผสม) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมบ้านคูเดื่อ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมบ้านทุ่งขุนน้อย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมบ้านท่าบ่อ หมู่ 1 -เซปักตะกร้อ (ชาย) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมบ้านทุ่งขุนน้อย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมบ้านท่าบ่อ หมู่ 2รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมบ้านหนองจาน

-ฟุตซอล (ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมบ้านหนองแก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมบ้านทัพไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านหนองจาน

-วอลเลย์บอล (หญิง) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมบ้านทุ่งหว้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมบ้านหนองแก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมบ้านคูเดื่อ

-ฟุตบอล (ชาย) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมบ้านท่าบ่อ หมู่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมบ้านทุ่งหว้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมบ้านทัพไทย

ในการนี้เทศบาลเมืองแจระแม ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน พี่น้องประชาชนชาวตำบลแจระแม และขอขอบคุณทางโรงเรียนบ้านท่าบ่อ ที่อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าบ่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองแจระแม ครั้งที่ 2/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติปรับปรุงแผนการเงินประจำปีของกองทุนฯ และพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมที่องค์กร กลุ่มประชาชนและหน่วยงานอื่นๆ เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินโครงการดังกล่าวฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มหาดคูเดื่อ คนในชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะการฟัง และการพูดในลักษณะคำศัพท์ต่อคำศัพท์ และการใช้ประโยคอย่างง่าย เสริมสร้างความมั่นใจและความกล้าในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากขึ้น ณ ศาลาท่าเสด็จ หมู่ที่ 6 บ้านคูเดื่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้ นายสุขสันต์ ณ อุบล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชุมชนที่มีความเข้มแข็ง เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อยกระดับเป็นชุมชน “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” โดยชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก คือ ชุมชนท่าบ่อเหนือ หมู่ที่ 2

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ