Hot News :

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข พนักงานและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยจัดให้มีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า-ผ่าตัดทำหมัน เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัด ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 32 ตัว และผ่าตัดทำหมัน จำนวน 31 ตัว (สุนัขเพศผู้ 11 ตัว สุนัขเมีย 12 ตัว แมวเพศผู้ 2 ตัว และแมวเพศเมีย 6 ตัว) ณ วัดหนองจาน ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยนายสมชาย กุลพร รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะฯ พร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดี และอ่านสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม" กิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด ณ ห้องเก็บของภายในสำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม โดยร่วมกันทำความสะอาด เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำงานให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัย

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม ร่วมดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุสร้างสุข ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ เวลา 08:30 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เวลา 09:00 น. เข้าห้องเรียนกิจกรรมการเรียนรู้ เศษฐกิจพอเพียง "การทำสารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช" โดย..วิทยากรจากเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี กิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ สถานที่ ณ ศาลาเมตตานุสรณ์ วัดหนองช้างทอง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งขุนน้อย ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 07.000 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพุทธศาสนิกชน ร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ วัดมหาวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ในระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 20.00 น. ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยนายวรสิทธิ์ พูลพนา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นางสาวคำพาตย์ บุญเอื้อ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วุฒิสภา ครั้งที่ 34/2567 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตัดหญ้า กำจัดวัชพืชที่รุกล้ำทางสาธารณะ และปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ บริเวณถนนบ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 2 เพื่ออำนวยความสะดวกสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรในเส้นทางดังกล่าว

วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น.

วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองแจระแม เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ต่อคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ