Hot News :

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม"

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดวัดหนองช้างทอง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งขุนน้อย ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางวริษฐา ชุมแสง ปลัดอำเภอเมืองอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมสถานที่ เตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติชาดก ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 25-27กุมภาพันธ์ 2567

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมอนุโมทนาบุญและร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง เพื่อความเจริญรุ่งเรือง เป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยนายวรสิทธิ์ พูลพนา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นางสาวคำพาตย์ บุญเอื้อ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567 จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 12,461,500 บาท ดังนี้

1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำถนนแจ้งสนิท-ทุ่งขุนน้อย วงเงิน 8,893,700 บาท/p>

2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำถนนท่าบ่อเหนือ- บ้านนาคำ วงเงิน 1,306,900 บาท/p>

3.ปรับปรุวผิวจราจรเสริมเหล็ก ซอยสว่างจิตร ท่าบ่อ วงเงิน 511,600 บาท/p>

4.ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพนาวัลย์ วงเงิน 799,800 บาท/p>

5.ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สภาตำบลเก่า วงเงิน 949,500 บาท/p>

ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการปกครองในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 411 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้ นายสมชาย กุลพร รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน “แจระแม คัพ ประจำปี 2567” ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองแจระแม จะดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน “แจระแม คัพ ประจำปี 2567”

ในวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2567

ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านท่าบ่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้นายสมชาย กุลพร รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนและตัวแทนชุมชนบ้านทัพไทย หมู่ที่ 7 เข้าศึกษาดูงาน​ เรื่อง ธนาคารขยะRecycle ณ อาคาร​ที่พัก​ผู้โดยสาร​ เทศบาล​ตำบล​นาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ลงพื้นที่ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการส่งต่อโลหิตและต่อชีวิตให้แก่ผู้ป่วย อีกทั้งเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิต ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.45 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยนายวรสิทธิ์ พูลพนา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และนายคณิศร เชื้อประทุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สภาผู้แทนราษฎร ผ่านระบบ Video Conference โดยมีตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.30 น.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแจระแม รับแจ้งเหตุ 201 เพลิงไหม้ป่าหญ้าและกองขยะ บริเวณหลังโรงเรียนบ้านทัพไทย หมู่ที่ 7 ตำบลแจระแม เบื้องต้นกินเนื้อที่กว่า 10 ไร่ เนื่องจากพื้นที่มีป่ารกร้าง และมีไม้แห้งจำนวนมาก จึงลุกลามเป็นวงกว้าง ใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ หน่วยร่วมปฏิบัติการ

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแจระแม

- ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.อุบลฯ

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลฯ

แจ้งเหตุสาธารณภัยหรือต้องการความช่วยเหลือ แจ้งได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแจระแม

โทร : 045-841669 สายด่วน 199

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.20 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานในการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุสัญจรฯ พร้อมด้วยนายสถิตย์ พิลาเลิศ รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุสร้างสุข ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ เวลา 08:20 น.เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เวลา 09:00 น.กิจกรรมเข้าจังหวะ เต้นบาสโลบ/ดนตรีพื้นเมือง เทศบาลเมืองแจระแม ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและ นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าบ่อ ที่ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรและสถานที่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ ตำบลแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ