Hot News :

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองแจระแม

ตารางกำหนดการประชาคม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน - 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานนโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองแจระแม เบอร์โทรศัพท์ : 045-841624

ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เทศบาลเมืองแจระแม ให้บริการประชาชน ดังนี้

1. งานบริการที่ให้บริการเฉพาะเรื่อง - ส่งต่อ คืองานบริการของส่วนราชการอื่นที่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการให้บริการรับคำขอ หรือคำร้องของผู้รับบริการ แต่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันที ต้องส่งเรื่องต่อไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาของส่วนราชการเจ้าของเรื่องดำเนินการต่อไป โดยให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของกรมปกครองส่วนท้องถิ่น www.dla.go.th/oss.htm

โดยให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ

- งานบริการเพื่อประชาชน

- งานบริการด้านแรงงาน หรือส่งเสริมการมีงานทำ

- งานบริการผู้ประกอบกิจการทางธุรกิจ/SMEs

2.งานบริการที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ คืองานบริการของส่วนราชการอื่นที่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการให้บริการแก่ผู้รับบริการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองแจระแม เบอร์โทรศัพท์ : 045-841624

ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองแจระแม

เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุสร้างสุข เทศบาลเมืองแจระแม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คุณสมบัติ

1. มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลแจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

เอกสารในการสมัคร

- ใบสมัคร

- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 10 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ(เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองแจระแม เบอร์โทรศัพท์ : 045-841624 ต่อ 17

ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองแจระแม

เปิดการรับยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 - เดือนธันวาคม 2567

โดยเป็นผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิมาก่อน

ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

หรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ยังไม่ได้มายืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลเมืองแจระแม

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.045-841624

ประชาสัมพันธ์

แผนการจัดเก็บค่าขนขยะมูลฝอย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 11-20 กันยายน 2566

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.045-841624 ต่อ 18

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมการปลูกฝังวัฒนธรรม จริยธรรม" ตามแนวทาง วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 7 กันยายน 2566 ณ วัดหนองช้างทอง หมู่ที่ 5

วันที่ 14 กันยายน 2566 ณ วัดหนองจาน หมู่ที่ 4

เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

โดยทุกภาคส่วนร่วมทำกิจกรรม -Kick off กิจกรรมการทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) และกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน สร้างวินัย) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: กองการศึกษา โทร.045-841624 ต่อ 17

  ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการชุมชน (แก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อ 2 วิธีลับ ให้ใช้วิธีการเขียนชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ หรือเขียนหมายเลขประจำตัวผู้ได้รับการเสนอชื่อคนละหนึ่งหมายเลข ตามที่ประชุมมีมติในบัตรเลือกกรรมการชุมชนที่เทศบาลกำหนด

แก้ไขเป็น

ข้อ 2 วิธีลับ ให้ผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชนเสนอชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการชุมชนและให้ออกเสียงโดยการกำหนดหมายเลขผู้ได้รับการเสนอชื่อ และกากบาทหย่อนบัตรเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่าง เทศบาลเมืองแจระแม กับ ภาคีเครือข่าย ได้แก่ วัดหนองช้างทอง วัดหนองจาน โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา และภาคประชาชน วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 3-5-7-9 คือ 3 พันธกิจ 5ส 7 ขั้นตอน 9 พื้นที่ ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ