Hot News :

ข่าวประชาสัมพันธ์

               วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณลานจอดรถเทศบาลเมืองแจระแม นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศบาลเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, นายอรรคเดช ไชยจิตร ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม , สมาชิกสภาเทศบาล, ข้าราชการ, พนักงานเทศบาลและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 100 ล้านต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมใจและบูรณาการปลูกต้นไม้ พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงามอันเป็นการสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศบาลเมืองแจระแม เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

 

ประกาศอำเภอเมืองอุบลราชธานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง อำเภอเมืองอุบลราชธานี ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553
ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสล.) เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยบกับการทุจริตการสอบ
ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ ในการนี้เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน ผู้เสียภาษี ผู้ขออนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบหรือข้อบัญญัติฯ บริษัทผู้เสนอซื้อ/จ้าง ผู้ขอรับสวัสดิการต่างๆ และผู้มารับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่นๆ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลเมืองแจระแม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านช่องทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/3mz4p3 หรือสแกนQR Code ข้างล่างนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และขอขอบคุณในทุกความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

              วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2564 เทศบาลเมืองแจระแม นำโดย นางสาวกัลยา  ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแมและข้าราชการ พนักงานร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

              วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม เทศบาลเมืองแจระแม จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2564 พร้อมการแถลงนโยบายของ นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม

 

              วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.30 น. นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม ครั้งแรก ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม  

โดยนายอรรคเดช  ไชยจิตร ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลเมืองแจระแม ชั่วคราว ได้เชิญนายธวัชชัย  โสภามี ซึ่งเป็นผู้อาวุโสที่สุดในที่ประชุม ขึ้นเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองแจระแม ชั่วคราว พร้อมนำสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม กล่าวคำปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562) ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม ทั้งหมดได้กล่าวปฏิญาณว่า “จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น”  และทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลเมืองแจระแม ชั่วคราว เพื่อดำเนินการประชุมเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภาเทศบาลเมืองแจระแม

ทั้งนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง นายเสาร์  แสนสวัสดิ์ เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองแจระแม  นายสุวิทย์  บุตรบาล เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองแจระแม นายอรรคเดช  ไชยจิตร ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองแจระแม พร้อมทั้งมีมติเปิดสมัยประชุมให้ นางสาวกัลยา  ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองแจระแม ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นี้

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ