Hot News :

ข่าวประชาสัมพันธ์

              วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.30 น. นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม ครั้งแรก ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม  

โดยนายอรรคเดช  ไชยจิตร ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลเมืองแจระแม ชั่วคราว ได้เชิญนายธวัชชัย  โสภามี ซึ่งเป็นผู้อาวุโสที่สุดในที่ประชุม ขึ้นเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองแจระแม ชั่วคราว พร้อมนำสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม กล่าวคำปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562) ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม ทั้งหมดได้กล่าวปฏิญาณว่า “จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น”  และทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลเมืองแจระแม ชั่วคราว เพื่อดำเนินการประชุมเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภาเทศบาลเมืองแจระแม

ทั้งนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง นายเสาร์  แสนสวัสดิ์ เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองแจระแม  นายสุวิทย์  บุตรบาล เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองแจระแม นายอรรคเดช  ไชยจิตร ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองแจระแม พร้อมทั้งมีมติเปิดสมัยประชุมให้ นางสาวกัลยา  ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองแจระแม ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นี้

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมและผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม

     วันอังคารที่ 21 เมษายน 2564 กองสาธารณสุขฯและงานป้องกันฯเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแจ้งสนิท ร่วมกันล้างทำความสะอาดตลาด เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)และเพื่อความสะอาดปลอดภัยให้กับผู้ที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของภายในบริเวณตลาด

 

     วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 นายเดชา ตรีภพ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่10 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพไทย นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร้านมองมูน เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมชี้แจงมาตรการในการปฏิบัติตัวในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เพื่อความปลอดภัยของร้านและผู้เข้ามาใช้บริการ

     วันที่ 24 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองแจระแมจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม และนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม รุ่นที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 4-6 และ เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 1-6 ณ อาคารหอประชุมค้ำคูณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และในการอบรมวันนี้มี นายสมภพ ว่องวัฒนกิจ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมสังเกตการณ์การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม และนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม ในครั้งนี้

     วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง เทศบาลเมืองแจระแม นำโดยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี   โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิด และร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยมีนายสำเนียง สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และกล่าวต้อนรับ นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ กกต.สัญจร ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 

 

     วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายอุทัย อรัมสัจจากูล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแจระแม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแมและนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม รุ่นที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 1-6 และ เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 1-3 วันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ อาคารหอประชุมค้ำคูณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี และในการอบรมวันนี้มี นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย น.ส.พัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ และ นายสัญญา กรุงแก้ว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมสังเกตการณ์การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม และนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม ในครั้งนี้

 

     วันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแจระแม ได้ส่งเจ้าหน้าที่ 3 นาย พร้อมด้วยรถน้ำดับเพลิง 1 คัน เข้าร่วมโครงการปัญหาหมอกควันและไฟป่า pm 2.5    ณ สวนสาธารณะห้วยม่วง วัตถุประสงค์ เพื่อลดและป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและหมอกควันจากไฟป่า โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ