Hot News :

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้ นางสาวธัญลักษณ์ บุญพรม ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายปุญญพัฒน์ พิมษร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา และนางสาว จิรัชยา กำลังเจริญ ครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร” โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ พร้อมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และกล่าวคำถวายราชสดุดี เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี) ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานเทศบาล พยาบาลวิชาชีพ(CM) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพไทยและอสม.(CG) หมู่ที่ 6 บ้านคูเดื่อ หมู่ที่ 7 บ้านทัพไทย และหมู่ที่ 8 บ้านท่ากกแห่ ได้ร่วมกันลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 6 บ้านคูเดื่อ หมู่ที่ 7 บ้านทัพไทย และหมู่ที่ 8 บ้านท่ากกแห่ จำนวน 7 ราย เพื่อสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่และผ้าอ้อมทางเลือกให้บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลที่มีดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่า 6 คะแนน (ADL≤6) ตามแผนการดูแลรายบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ตามผลการประเมินหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ในพื้นที่ตำบลแจระแม ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ และการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก พนักงานเทศบาล พยาบาลวิชาชีพ(CM) และอสม.(CG) หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งขุนน้อย และหมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหว้า ได้ร่วมกันลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง บ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ที่ 5 และบ้านทุ่งหว้า หมู่ที่ 9 จำนวน 9 ราย เพื่อสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่และผ้าอ้อมทางเลือกให้บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลที่มีดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่า 6 คะแนน (ADL≤6) ตามแผนการดูแลรายบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ตามผลการประเมินหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ในพื้นที่ตำบลแจระแม ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ และการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก พนักงานเทศบาล พยาบาลวิชาชีพ(CM) เจ้าหน้าที่พยาบาล รพสต.หนองแก และอสม.(CG) หมู่ 3 บ้านหนองแก ร่วมลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง บ้านหนองแก หมู่ที่ 3 จำนวน 9 ราย เพื่อสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่และผ้าอ้อมทางเลือกให้บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลที่มีดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่า 6 คะแนน (ADL≤6) ตามแผนการดูแลรายบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ตามผลการประเมินหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ในพื้นที่ตำบลแจระแม ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ และการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 - 12.00 น.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเเจระแม นำโดย นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานเทศบาล พยาบาลวิชาชีพ(CM) รพสต.หนองแก และอสม.(CG) หมู่ 1,2,3,4 ได้ร่วมกันออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย เพื่อสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่และผ้าอ้อมทางเลือกให้บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและผ้าอ้อมเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลที่มีดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่า 6 คะแนน (ADL≤6) ตามแผนการดูแลรายบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงจำนวน 15 ราย และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ตามผลการประเมินหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ จำนวน 23 ราย รวมเป็น 38 ราย ในพื้นที่ตำบลแจระแม ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ และการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ พื้นที่บ้านผู้ป่วยติดเตียงในเขตรับผิดชอบเทศบาลเมืองแจระแม กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 38 ราย ดำเนินการแล้ว จำนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.75 เหลือ 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.26 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนระหว่างการดำเนินงานต่อไป

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี นายสมมาฏฐ์ โพธิ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี พันเอกครองศักดิ์ โพธา ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี นายมนูญ ยาวะโนภาส ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี นางศรีนภา สวัสดิ์กุล ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี นายธิชานนท์ สิงห์ทอง ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเชิญถุงพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 จำนวน 3 ครัวเรือน ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านคูเดื่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ ทางเทศบาลเมืองแจระแม นำโดย นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม และคณะผู้บริหาร ร่วมให้กำลังใจและมอบสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย จำนวน 3 ครัวเรือน ดังนี้ 1.น.ส. ระมัย เจริญชัย บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (ได้รับความเสียหาย​ทั้งหลัง) 2.นายอภิวัฒน์ เจริญชัย บ้านเลขที่ 213 หมู่ที่ 6 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (ได้รับความเสียหายบางส่วน) 3.นายสุดใจ เจริญชัย บ้านเลขที่ 84 หมู่ที่ 6 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (ได้รับความเสียหายบางส่วน)

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้นายจรูญ ขวัญหวัญ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนางสาวคำพาตย์ บุญเอื้อ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่​ 3 มิถุนายน 2567​ เวลาประมาณ​ 09.10 น.​

รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 อุบลราชธานี ว่ามีเหตุเพลิงไหม้บ้านบ้านเรือนประชาชน ? บริเวณบ้านคูเดื่อ หมู่ที่ 6 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม จึงสั่งการเร่งด่วนให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแจระแม นำเจ้าหน้าที่ 9 นาย พร้อมรถดับเพลิง 3 คัน ไปยังที่เกิดเหตุ เบื้องต้นพบบ้านต้นเพลิง ลักษณะ 2 ชั้น ครึ่งไม้ครึ่งปูน เสียหายทั้งหลัง เพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็วทำให้ลุกลามไปอีก 2 หลัง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถสะกัดป้องกันการติดต่อลุกลามของเพลิงไว้ได้ ทำให้เสียหายแค่บางส่วน สาเหตุเบื้องต้นอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่สอบสวน เหตุการณ์ในครั้งไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ โดยมีนายจรูญ ขวัญหวัญ ปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทรัพย์สินที่เสียหายเบื้องต้น

- บ้านพักอาศัย 3 หลัง

- รถจักรยานยนต์ 2 คัน

- คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง

- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 1 เครื่อง

- ทองรูปพรรณ ไม่ทราบจำนวน

- และของใช้อื่นๆอีกหลายรายการไม่สามารถระบุได้ หน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติการ

- ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.อุบลฯ

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลฯ

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวาริน

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอุบล

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลคำน้ำแซ่บ

- ทีมผจญเพลิง เซนทรัล อุบลราชธานี

- หน่วยกู้ชีพ อบจ.อุบลฯ

- มูลนิธิจีตัมเกาะ อุบลราชธานี

- สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 26

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ